Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

25. 11. 2008

 

 

PROVOZNÍ  ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

Čl.I

Využívání hřiště

1)      Majitel víceúčelového sportovního hřiště  

TJ Sedmihoří oplotec

 Sídlo: Oplotec, 345 25 p. Hostouň u Horš. Týna

2)  Provozovatel víceúčelového sportovního hřiště 

TJ SEDMIHOŘÍ OPLOTEC

sídlo: Oplotec, 345 25 p. Hostouň u Horš. Týna

kontaktní osoba: p. Zitterbart tel.  379 486 046 

                     p. Balák tel.  37...

www.sedmihorioplotec.estranky.cz

 

3) Hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit pro širokou veřejnost všech věkových skupin  zejména k míčovým hrám.

 

4) Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina  na základě platné smlouvy o pronájmu. Komerční pronájem je možný ve vyhrazené době pouze po dohodě s vedením TJ.


5) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh akce. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.

Čl. II


Provoz a správa hřiště

1) Za plynulý provoz hřiště odpovídá provozovatel hřiště.

 

2) Vstup do sportovního areálu je povolen pouze hlavním vchodem od silnice Oplotec- Hostouň. Je zakázáno přelézat ploty kolem sportovního areálu.

 

3) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho provozovatel oprávněn částečně omezit a nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.

 

4) Objednávky na jednorázový i dlouhodobý pronájem hřiště a smlouvy zajišťuje výbor TJ.  Zástupce objednavatele uvede své jméno, předpokládaný druh provozované akce a případně telefonické spojení.

 

5) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným časem a v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne. Pokud tak neučiní, nebudou přijímány od tohoto objednatele další objednávky a bude vymáhána ztráta.

 

6) Platba za dlouhodobý pronájem na základě smluvního vztahu je formou  faktury. Faktura je vystavena pronajímatelem  zástupci objednavatele.

 

7) Uživatelé hřišť si mohou u správce půjčit sportovní potřeby – tyče, sítě (za poplatek). Uživatelé budou instalovat zapůjčené sítě sami.

 

8) V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

 

9) Provozovatel hřiště:

-provádí pravidelnou kontrolu tělovýchovných zařízení, jejich technického stavu - odpovídá za okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad,

-vede přehled o vzniklých škodách a závadách a způsobu jejich odstranění,

-provádí drobné opravy a údržbu hřiště, hlásí TJ větší opravy,

-provádí úklid venkovní plochy hřiště, parkovací plochy a chodníků okolo hřiště, vynáší odpadky,

-pečuje o zeleň - sekání a úklid trávy, údržba zeleně,závlaha zatravněných ploch, hrabání a úklid listí, suché trávy, drobné prořezy keřů a dřevin.

 

10) Povinnosti pro hráče fotbalových utkání.

a) Hráči se převlékají v předem určené šatně. Během zápasu zajistí její uzamčení. Zajistí také uložení cennějších předmětů (hodinky, mobilní telefony atd.).

b) Na hřiště vcházejí vybraným vchodem.

c) Před zahájením zápasu není hráčům vstup na plochu velkého vápna povolen.

d) Hráčům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky atd.). Výjimku může povolit jen trenér či jiný člen výboru TJ.

e) Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek.

f) Po skončení zápasu zajistí trenér pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré nářadí, náčiní a pomůcky, které byly při zápase použity.

Čl. III


Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

 

2) V této souvislosti zde platí zákaz:

-vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu

-odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

-vstupu ve znečištěné obuvi /blátem, štěrkem, pískem/

-manipulace s ostrými předměty

-jízdy na kole a na kolečkových bruslích

-vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18-ti let

-přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa

-užívání omamných látek

-vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek

-kouření v budovách TJ a místech mimo tomu určená

-rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu /mimo místa k tomu určená/

-vstupu s volně pobíhajícími zvířaty

-střelby míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti

-užívání herního a sportovního zařízení a nářadí při zjištěném poškození

-narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem

-přinášet do areálu střelné a jiné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující  zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat

 

3) V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze hrajícím osobám + rozhodčí. 

4) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

5) Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat podmínky bezpečného provozování, nesmí ohrožovat jejich bezpečnost ani bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

6) Uživatel je povinen dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení hříště (v případě poškození, nebo zničení bude škola vymáhat náhradu škody), nahlásit vzniklou škodu nebo závadu neprodleně provozovateli - správci hřiště.

7) Uživatelé jsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.

8) Uživatel je povinen ihned písemně ohlásit každý úraz, který se stal v době pronájmu na hřišti členovi popř. zástupci výboru TJ.

9) Provozovatel  nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu víceúčelového sportovního hřiště.

10) Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.  

Čl. IV
Další ustanovení

1) Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce a nebo pořadatelská služba oprávněn jej z hřiště vykázat. Všichni uživatelé sportovního areálu budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení výboru TJ, správce a dalších osob, kteří budou k tomu zplnomocněni vedením.

2) Nedodržování ustanovení provozního řádu přes upozornění správce hřiště nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii - viz číslo níže.

3) Tento provozní řád a jeho případné změny včetně jména správce hřiště budou na nástěnce u hlavního vchodu a na webových stránkách školy.

Hasiči

 

Záchranná služba

Policie

Městská policie

Integrovaný

záchranný systém

 

150

155

158

 

112

Lékárnička je uložena u provozovatele hřiště.

  

Tento řád nabývá platnosti dnem: 25. 11. 2008

Tento řád nabývá účinnosti dnem: 28. 11. 2008

 

Miroslav Zitterbart, prezident TJ Sedmihoří Oplotec